Ga naar content Ga naar navigatie
Lijm, kit, Metaal
 

PRESTO
Lijm, kit, Metaal

603901

Adviesprijs*: 15,52 € 9,97 €

Je bespaart 35 %.

Prijs per liter
Art.nr.: 11981396
Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

*Adviesprijs: aanbevolen prijs van de producent

Lijm, kit, Metaal

Gewicht [g]125


Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07: GHS09:

Gevarenaanduidingen:
H315: Veroorzaakt huidirritatie. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P305: BIJ CONTACT MET DE OGEN: P313: Een arts raadplegen. P337: Bij aanhoudende oogirritatie: P338: Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. P351: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...


EAN/GTINs 4052800603901
Leverancier-nr. 484-PST_603901
Meest verkocht