Ga naar content Ga naar navigatie
Primer, Beglazing
 

LIQUI MOLY
Primer, Beglazing

6180
P001458
11,16 €
Prijs per liter
Art.nr.: 15271624
Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Primer, Beglazing

P001458
BundeltypeTube
Inhoud (ml)10


Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS02: GHS07: GHS08:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
EUH204: Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P405: Achter slot bewaren. P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...


artikelnummer fabrikant P001458
EAN/GTINs 4100420061806
Leverancier-nr. 484-LIQ_6180
Meest verkocht