Ga naar content Ga naar navigatie
Additive, dope, Hydraulische olie
 

LIQUI MOLY
Additive, dope, Hydraulische olie

5116
P000018
Art.nr.: 15271552
Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Niet leverbaar

Additive, dope, Hydraulische olie

P000018
BundeltypeBlik
Inhoud [liter]1


Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS05:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H315: Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen. P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...


artikelnummer fabrikant P000018
EAN/GTINs 4100420051166
Leverancier-nr. 484-LIQ_5116
Meest verkocht